Kino Śnieżka - MOK Rabka
KINO ŚNIEżKA - MOK RABKA Chopina 17 34-700 - Rabka-Zdrój

20-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-20 - godz.  14:45 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-20 - godz.  16:15 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-20 - godz.  17:45 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-20 - godz.  19:30 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-20 - godz.  21:30 (Piątek) Rabka Zdrój

21-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  11:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  13:15 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  14:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  16:15 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  17:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  19:30 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-21 - godz.  21:30 (Sobota) Rabka Zdrój

22-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  11:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  13:15 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  14:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  16:15 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  17:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  19:30 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-22 - godz.  21:30 (Niedziela) Rabka Zdrój

23-10-2017

Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  10:15 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  14:45 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  16:15 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  17:45 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-23 - godz.  21:30 (Poniedziałek) Rabka Zdrój

24-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-24 - godz.  14:45 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-24 - godz.  16:15 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-24 - godz.  17:45 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-24 - godz.  19:30 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-24 - godz.  21:30 (Wtorek) Rabka Zdrój

25-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-25 - godz.  14:45 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-25 - godz.  16:15 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-25 - godz.  17:45 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Geostorm
Geostorm Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-25 - godz.  19:30 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-25 - godz.  21:30 (Środa) Rabka Zdrój

26-10-2017

Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-26 - godz.  12:00 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-26 - godz.  14:45 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-26 - godz.  16:15 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-26 - godz.  17:45 (Czwartek) Rabka Zdrój

27-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-27 - godz.  14:45 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-27 - godz.  16:30 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-27 - godz.  18:45 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-27 - godz.  21:00 (Piątek) Rabka Zdrój

28-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  11:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  13:15 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  14:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  16:30 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  18:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-28 - godz.  21:00 (Sobota) Rabka Zdrój

29-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  11:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  13:15 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  14:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  16:30 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  18:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-29 - godz.  21:00 (Niedziela) Rabka Zdrój

30-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-30 - godz.  14:45 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-30 - godz.  16:30 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-30 - godz.  18:45 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-30 - godz.  21:00 (Poniedziałek) Rabka Zdrój

31-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-31 - godz.  14:45 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-31 - godz.  16:30 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-31 - godz.  18:45 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-10-31 - godz.  21:00 (Wtorek) Rabka Zdrój

02-11-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-02 - godz.  14:45 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-02 - godz.  16:30 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D napisy
Thor: Ragnarok 3D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-02 - godz.  18:45 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Botoks
Botoks Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-02 - godz.  21:00 (Czwartek) Rabka Zdrój

03-11-2017

Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-03 - godz.  15:00 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-03 - godz.  16:30 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-03 - godz.  18:45 (Piątek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-03 - godz.  21:30 (Piątek) Rabka Zdrój

04-11-2017

Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  11:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Potworna rodzinka 3D
Potworna rodzinka 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  13:30 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  15:00 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  16:30 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  18:45 (Sobota) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-04 - godz.  21:30 (Sobota) Rabka Zdrój

05-11-2017

Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  11:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Potworna rodzinka 3D
Potworna rodzinka 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  13:30 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  15:00 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  16:30 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  18:45 (Niedziela) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-05 - godz.  21:30 (Niedziela) Rabka Zdrój

06-11-2017

Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-06 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-06 - godz.  16:30 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-06 - godz.  18:45 (Poniedziałek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-06 - godz.  21:30 (Poniedziałek) Rabka Zdrój

07-11-2017

Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-07 - godz.  15:00 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-07 - godz.  16:30 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-07 - godz.  18:45 (Wtorek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-07 - godz.  21:30 (Wtorek) Rabka Zdrój

08-11-2017

Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-08 - godz.  15:00 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-08 - godz.  16:30 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-08 - godz.  18:45 (Środa) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-08 - godz.  21:30 (Środa) Rabka Zdrój

09-11-2017

Bilety na: Między nami wampirami 3D
Między nami wampirami 3D Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-09 - godz.  15:00 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 3D dubbing
Thor: Ragnarok 3D dubbing Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-09 - godz.  16:30 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-09 - godz.  18:45 (Czwartek) Rabka Zdrój
Bilety na: Thor: Ragnarok 2D napisy
Thor: Ragnarok 2D napisy Kino Śnieżka - MOK Rabka
2017-11-09 - godz.  21:30 (Czwartek) Rabka Zdrój
Brak repertuaru na wybrany dzień
Królowa Fado MARIZA
tofifest
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Michael Nyman Band Soundedit'17
Frida Kahlo i Diego Rivera
preisner
bzwbk promocja
 Bogusław Kaczyński - in memoriam
mascagni teatr wielki
tofifest
richard galliano
 Królowa Fado MARIZA
Rigoletto
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
FJF 2017 MONIKA BORZYM, MARIA RĂDUCANU, FABRYKA WEŁNY BIG BAND
soundedit
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Andrzej Piaseczny - 25 Tour
Michael Nyman Band Soundedit'17
Andrzej Piaseczny - 25 Tour
preisner
wystawa Frida KAhlo
tofifest
turnau toruń
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
Michael Nyman Band Soundedit'17
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
40-lecie Zespołu POD BUDĄ
Frida Kahlo - wystawa w Poznaniu
preisner
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.